Ruoppaus

Ruoppaus Koskisella on yli 30 vuoden kokemus ruoppaamisesta.

Otamme aina huomioon asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet sekä autamme lupahakemusten täyttämisessä. Ruoppaus toteutetaan useimmiten lautalta ja siinä syntyvät massat maisemoidaan tontille rannan läheisyyteen tai kuljetetaan pois, aina asiakkaan toiveiden mukaisesti.

  • Rantojen ruoppaus
  • Veneväylät
  • Pienvenesatamat
  • Vedenalainen louhinta
  • Rantamuurit
  • Kaapelien upotus

Ruoppaus- ja niittoilmoituslomake

Tilavuudeltaan yli 500 m³ ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m³ koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta
ennen töiden aloitusajankohtaa.

ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koskevan ilmoituksen tai antaa lausunnon. ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30 vuorokauden kuluessa vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta.

Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Alle hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen lammen sekä merenrannoilla alle kymmenen hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen fladan ja kluuvijärven luonnontilan vaarantaminen on aina kiellettyä ilman aluehallintoviraston lupaa.

Laiturit

Ruoppaus Koskinen rakentaa laitureita avaimet käteen periaatteella sekä paikan päällä kohteesta riippuen.

Laiturimme ovat aina asiakkaan henkilökohtaisten toiveiden mukaisia, jolloin laiturista saadaan aina rantaan ja käyttötarkoitukseen sopiva. Ruoppaus Koskinen on erikoistunut isoihin arkkulaitureihin sekä muihin kiinteisiin laitureihin.

Teemme tarvittaessa myös kulkusillat, paalutetut etuseinät, aallonmurtajat, kivipenkereet ja viimeistelemme pihan esimerkiksi valmisnurmella.

Kosteikot

Ruoppaus Koskisella on 10 vuoden kokemus kosteikkojen tekemisestä

Kosteikko on vesistön osa, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa tai muuten erityisen kostea, ja jossa on tyypillistä vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. Kosteikot tehdään ensisijaisesti patoamalla luontaisiin notko- ja painannepaikkoihin, tulva-alueille, pengerretyille kuivatusalueille tai kunnostamalla uomia luonnonmukaisen vesistörakentamisen tai kalataloudellisten periaatteiden mukaisesti. Suurin Ruoppaus Koskisen tekemä kosteikko on Kauljärven 12 ha:n monimuotokosteikko Laitilassa.

Kosteikoista löydät lisätietoa alla olevista linkeistä:

WWF:n sivut
Ympäristö.fi:n sivut